O NAS

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna “Centrum Promyk” powstała w 2010 roku. Poradnia wpisana jest do rejestru Niepublicznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych pod numerem 69P

Nasza Poradnia podlega merytorycznemu nadzorowi Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie. Posiadamy podobne uprawnienia jak publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne (za wyjątkiem wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania). Dokumenty firmowane przez “Centrum Promyk” mają taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.

Centrum „PROMYK”  oferuje kompleksową pomoc dla dzieci młodzieży oraz ich rodzin.
W Naszej Poradni otrzymasz  wsparcie i pomoc dla dzieci i młodzieży z różnymi problemami: z dysfunkcjami rozwojowymi, z trudnościami w nauce szkolnej oraz z problemami emocjonalnymi i społecznymi.
Prowadzimy konsultacje psychologiczne oraz  zajmujemy się diagnozą i terapią logopedyczną a także diagnozą i terapią Integracji Sensorycznej.  Prowadzimy zajęcia wspomagające rozwój dziecka.
Zadaniem naszych specjalistów jest:

 • zapobieganie problemom w funkcjonowaniu rodziny,
 • wspomaganie rozwoju dziecka,
 • dotarcie do przyczyn problemów dziecka i rodziny poprzez właściwą diagnozę, a następnie podjęcie odpowiednich form terapii prowadzonej we współpracy z rodzicami.

Poradnia zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę: psychologów, logopedę, pedagogów,  terapeutów Integracji Sensorycznej, wykorzystujących w swej pracy nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt terapeutyczny.

 

Poradnia działa na podstawie przepisów

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie przepisów wykonawczych tej Ustawy – po zmianach wynikających z Ustawy z dn. 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458) poradnie niepubliczne uprawnione są do wydawania opinii w sprawie:
  • przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną (art. 16 ust. 2)
  • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku 0-7 lat (art. 71b ust. 3a)

  Ustawa uprawnia ponadto poradnie niepubliczne do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (art. 71b ust. 2a).

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 1993 roku w sprawie organizacji zasad działania publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 67, poz. 322)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1869).”
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.z 2007 r. nr 83 poz. 562) – opinie w sprawie:
  • dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, jego potrzeb edukacyjnych i rozwojowych (§ 6 ust. 1a) – dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica
  • indywidualizowania przez nauczycieli pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (§ 6 ust. 1) – dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica
  • wpływu zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia (§ 15 ust. 6) – dla potrzeb ustalania ocen klasyfikacyjnych z zachowania dla dzieci, których trudności rozwojowe (np. ADHD) uniemożliwiają pełne sprostanie wymaganiom
  • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego(§10 ust. 1),
  • dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią) (§37 ust. 1)
  • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (§59 ust. 1)
  • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (§105 ust. 1)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487) – opinie w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce dla dzieci, które potrzebują np. dodatkowych zajęć wyrównawczych, terapeutycznych albo innej formy opieki psychologicznej lub pedagogicznej ze strony szkoły.