STRONA GŁÓWNA

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna “Centrum Promyk” powstała w 2010 roku. Poradnia wpisana jest do rejestru Niepublicznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych pod numerem 69P

Nasza Poradnia podlega merytorycznemu nadzorowi Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie. Posiadamy podobne uprawnienia jak publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne (za wyjątkiem wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania). Dokumenty firmowane przez “Centrum Promyk” mają taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.

Centrum „PROMYK”  oferuje kompleksową pomoc dla dzieci młodzieży oraz ich rodzin.
W Naszej Poradni otrzymasz  wsparcie i pomoc dla dzieci i młodzieży z różnymi problemami: z dysfunkcjami rozwojowymi, z trudnościami w nauce szkolnej oraz z problemami emocjonalnymi i społecznymi.
Prowadzimy konsultacje psychologiczne oraz  zajmujemy się diagnozą i terapią logopedyczną a także diagnozą i terapią Integracji Sensorycznej.  Prowadzimy zajęcia wspomagające rozwój dziecka.
Zadaniem naszych specjalistów jest:

  • zapobieganie problemom w funkcjonowaniu rodziny,
  • wspomaganie rozwoju dziecka,
  • dotarcie do przyczyn problemów dziecka i rodziny poprzez właściwą diagnozę, a następnie podjęcie odpowiednich form terapii prowadzonej we współpracy z rodzicami.

Poradnia zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę: psychologów, logopedę, pedagogów,  terapeutów Integracji Sensorycznej, wykorzystujących w swej pracy nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt terapeutyczny.