Konsultacje i terapia psychologiczna

Konsultacja diagnostyczna to rozmowa z psychologiem, której celem jest ustalenie głównego problemu osoby zgłaszającej się do gabinetu oraz określenie jej oczekiwań wobec pomocy psychologicznej. W wyniku konsultacji psycholog wskazuje, korzystając z własnej wiedzy i doświadczenia, adekwatny do problemu sposób pomocy:

 • diagnozę psychologiczną (w przypadku dziecka z trudnościami szkolnymi oraz emocjonalno-poznawczymi),
 • indywidualne konsultacje psychologiczne (w przypadku osób, które chcą pogłębić wiedzę o nieświadomych mechanizmach zachowania, wpływających negatywnie na ich sposób przeżywania świata, determinujących okresowe kryzysy życiowe, brak satysfakcji z życia rodzinnego i zawodowego),
 • rodzinne konsultacje (w przypadku rodzin borykających się z trudnościami wychowawczymi, trudnościami w relacjach, będących w kryzysie).

Diagnoza psychologiczna dziecka w wieku przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym składa się z:

 • wywiadu psychologicznego przeprowadzanego z rodzicami dziecka (ewentualnie: analizy opisu funkcjonowania dziecka w szkole lub przedszkolu sporządzonego przez nauczyciela, pedagoga szkolnego),
 • obserwacji dziecka podczas badania psychologicznego i swobodnej aktywności w gabinecie psychologicznym,
 • rozwiązywania przez dziecko testów psychologicznych.

Diagnoza psychologiczna może dotyczyć następujących obszarów funkcjonowania dziecka:

 • Poziomu rozwoju intelektualnego,
 • Poziomu rozwoju emocjonalno – społecznego dziecka,
 • Sprawności procesów pamięci i uwagi,
 • Zaburzeń procesów lateralizacji,
 • Poziomu sprawności motorycznej i graficznej rąk,